Inici

CONCURS FOTOGRAFIA


Ja tenim la fotografia guanyadora del concurs de fotografia Llibre de Preus de la Construcció 2014:

"LLUMS I OMBRES" de na Assumpta Vinent 

 

 

 

LA CAPACITACIÓ PER SUBSCRIURE L'INFORME D'AVALUACIÓ D'EDIFICIS (IEE) REGULAT PER LA LLEI 8/2013, DE REHABILITACIÓ, REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANES (LRRR)”

El IEE que regula la LRRR, s'exigeix exclusivament als edificis de tipologia residencial d'habitatge col·lectiu, els quals, a causa d'aquest ús queden enquadrats dins de l'apartat 1, lletra a), de l'article 2 de la LLOI, que literalment al·ludeix a l'ús “Administratiu, sanitari, religiós, residencial en totes les seves formes, docent i cultural”, i els tècnics competents de la qual per a la redacció de projectes o adreça d'obres i adreça d'execució d'obres d'edificació, són els arquitectes i arquitectes tècnics.

INFORMES DE EVALUACION DE EDIFICIOS TECNICOS COMPETENTES

Reial Decret 842/2013

Reial Decret 842/2013 d’obligat compliment a partir de dia 26 de novembre, per el que s'aprova la classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i resistència enfront del foc, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, per la qual la comissió Europea va fixar un marc comú de classificació de les propietats de reacció i ressistència al foc dels productes de construcció i dels elements constructius.

RD 842/2013

RD 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social

El Reial Decret 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, en el seu capítol V “derecho a la vida independiente”, afectarà directament a la nostra professió, ja que introduirà, de forma gradual, les mesures pertinents per assegurar l'accessibilitat universal en els serveis e instal·lacions, i es regularan les condicions bàsiques d'accessibilitat en espais públics urbanitzats, infraestructures i edificació, entre altres.


Article 22 “accesibilidad
Article 25 “Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el ámbito de los espacios públicos urbanizados y edificación”.
Article 26 “Normativa técnica de edificación”.
Article 33. “Concepto de rehabilitación de la vivienda”.

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12632

Nova "Ley de Apoyo a los Emprendedores"

El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, ens ha enviat una nota informativa de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.

LEY 14/2013 EMPRENDEDORES

 

Propers esdeveniments

No hi ha esdeveniments

Agenda

loader

Material tècnic

Detector d'armadures          Càmera tèrmica

     fotodetector.jpg                      fotocamaratermica.jpg

Mesurador humitats           Mesurador fusta

fotomedidorhml713.jpg                 fotomedidorhml700.jpg

Twitter