Inici

III JORNADES D'INFORMACIÓ TERRITORIAL DE MENORCA

 10/12/2015

El Departament d'ordenació Territorial del Consell Insular de Menorca organitza les III Jornades d'Informació Territorial de Menorca que tindran lloc el proper dimarts dia 15 de desembre a la Sala de Plens del CIM a Maó.

Durant les jornades es presentaràn les darreres novetats de l'IDE menorca, tant pel que fa a aplicacions com a nova informació i serveis. També comptaràn amb la presentació per part de responsables de la IDEIB (Govern Balear) i de l'OBSAM (Institut Menorquí d'Estudis) de les novetats desenvolupades durant el present any 2015. 

IIIJornades.jpg

 

 

INFORMACIÓ D'INTERÈS REBUDA DEL CONSEJO GENERAL

 logonoticiescgate.jpg

27/11/2015

1.- Habilitació per a projecte d'adequació de local comercial a oficina (T.S.J.A. sentència 1402/2015 de 20 de juliol)

2.- Actualització del plec de condicions tècniques a la edificació

3.- Modificació de diverses tarifes generals aplicades per la Societat Estatal de Gestió Immobiliària de Patrimoni

4.- Incidències certificat de correspondència del títol d'Arquitecte Tècnic al nivell 2 (grau) del Marc Espanyol de Qualificacions per a la Educació Superior

 

CRITERIS PER A LA DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ D'INSTAL·LACIONS

Des de la Fundación MUSAAT ens han fet arribar una nova guia "Criterios para la dirección de ejecución de instalaciones" que considerem que us pot ser útil. Tenim un número limitat d'exemplars. Si estàs interessat en aconseguir-ne una, contacte amb el Col·legi. 

instal.jpg 

Nou termini de prescripció per a les reclamacions civils per incompliment del contracte d'arrendament de serveis professionals

El proppassat 6 d'octubre va sortir publicat en el BOE la llei 42/2015 de 5 d'octubre, de reforma de la LLEI D'ENJUDICIAMENT CIVIL, que va entrar en vigor el dia següent.

S'han modificat els terminis de prescripció de les accions personals que no tenien termini especial, passant de 15 a 5 anys. La disposició final primera modifica l'article 1964.2 del Codi Civil, que queda redactat així:

Article 1964

2.- Les accions personals que no tinguin un termini especial prescriuen als cinc anys des de que pugui exigir-se el compliment de l'obligació.

Informació detallada

A la sol·licitud de llicència el silenci administratiu s'entèn com negatiu

Recordem que, segons l'article 23 del Reial Decret 8/2011 de 1 de juliol, en el seu article 23 "Silenci negatiu en procediments de conformitat, aprovació o autorització administrativa", en el seu punt 2 diu:

"El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució expressa legitimarà a l'interessat que hagi deduït la sol·licitud per entendre-la desestimada per silenci administratiu".

Article 23 R.D. 8/2011

 

AECOR: Guia de Rehabilitació Acústica d'Edificis

La Asociación Española para la Calidad Acústica (AECOR), llança una nova edició de la Guia de Rehabilitació Acústica d'Edificis, un complet manual de més de 150 pàgines amb informació detallada per a tècnics compromesos amb la qualitat acústica i el confort en els habitatges. 

La Guia està dividida en una sèrie de capítols organitzats per tipus de solució constructiva. En cada capítol es presenta un recull de les solucions constructives més interessants per a la millora de l'aïllament acústic en actuacions de rehabilitació.

fotoaecor.jpg

Propers esdeveniments

No hi ha esdeveniments

Agenda

loader

Material tècnic

Detector d'armadures          Càmera tèrmica

     fotodetector.jpg                      fotocamaratermica.jpg

Mesurador humitats           Mesurador fusta

fotomedidorhml713.jpg                 fotomedidorhml700.jpg

Normes AENOR

fotoaenornormas.jpg

Twitter