Inici

Exigència de l'informe d'avaluació d'edificis com a requisit per a l'obtenció d'ajudes al programa d'ajudes per a la rehabilitació energètica d'edificis existents en el sector residencial

la Resolució de 25 de setembre de 2013, de la Secretaria d'Estat d'Energia, per la qual es publica la de 25 de juny de 2013, del Consell d'Administració de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia, estableix les bases reguladores i convocatòria del programa d'ajudes per a la rehabilitació energètica d'edificis existents del sector residencial (uso habitatge i hoteler).

I en el BOE del passat 11 d'octubre, el citat Institut publica una Instrucció complementària mitjançant la qual supedita la concessió de les ajudes que preveu la norma a la prèvia aportació de còpia de l'Informe d'Avaluació de l'Edifici al fet que es refereix l'article 4 de la Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes:

http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/11/pdfs/BOE-A-2013-10594.pdf

http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/01/pdfs/BOE-A-2013-10201.pdf

Cal recordar que les ajudes tenen un límit de 3000€/habit. o 6000€/habit. en cas de préstecs. Entre els costos que es consideren susceptibles de conformar part de l'ajuda, figuren els honoraris professionals; certificat d'eficiència energètica; cost de redacció dels projectes; costos d’execució de l'obra e instal·lació; inversió en equips; costos d'execució de d'instal·lació, obra civil associada i instal·lacions auxiliars, així com altres qüestions específiques. 

 

Propers esdeveniments

No hi ha esdeveniments

Agenda

loader

Material tècnic

Detector d'armadures          Càmera tèrmica

     fotodetector.jpg                      fotocamaratermica.jpg

Mesurador humitats           Mesurador fusta

fotomedidorhml713.jpg                 fotomedidorhml700.jpg

Normes AENOR

fotoaenornormas.jpg

Twitter