Inici

Projecte de Llei d'ordenació i ús del Sòl

El Consell de Govern va aprovar el projecte de Llei d’ordenació i ús del Sòl (LOUS), el passat dia 13 de setembre, la qual es troba penjada a la pàgina web del Govern de les Illes Balears, Ordenació de Territori.

Es simplifica i racionalitza el planejament, gestió i disciplina urbanística. Cal destacar que prioritzar les actuacions de regeneració i renovació urbanes en detriment d'aquelles altres que pretenen la transformació del sòl rústic en úrba, i regula per llei l'inspecció tècnica d'edificis, fixant-se un règim bàsic a desenvolupar pels ajuntaments, i un règim sancionador per als que incompleixin l'obligació de passat l'ITE. A mes, es donen més competències als Consells per intervenir en sòl rústic, i s'inclou un procediment per a l'incorporació d'aquelles edificacions en sòl rústic que, tot i la seva situació irregular, l'administració ja no pot actuar en contra d'elles.              

Queda fora de l'àmbit de la Llei la regulació dels usos i les activitats al sòl rústic, que ja tenen una normativa autonómica i una regulació previa a través dels plans territorials.

PROJECTE LOUS

actualització del DB HE del CTE

El passat dia 12 de setembre de 2013 es va publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat l'Ordre d'actualització del Document Bàsic HE Estalvi d'Energia del Codi Tècnic de l'Edificació, que estava vigent des de la seva aprovació, en 2006, mitjançant el RD 314/2006, de 17 de març.

L'actualització del DB-HE, constitueix la primera etapa d'aproximació cap a l'ambiciós objectiu d'aconseguir edificis de consum d'energia gairebé nul abans de finals de 2020.

 

DB HE 

Entrada en vigor del nou reglament europeu de productes de construcció

El nou reglament substitueix a la Directiva de Productes de la Construcció a partir de l'1 de juliol de 2013. Aquest nou reglament planteja canvis rellevants com son:

- La Declaració de Prestacions.

- Es defineixen els agents econòmics que hi intervenen i les seves obligacions. 

- Desapareix el concepte d’“idoneïtat per l’ús”. 

- S’introdueixen procediments simplificats que permeten substituir o reduir els assaigs de tipus, mitjançant documentació tècnica apropiada. També es preveuen procediments simplificats per a les microempreses. 

- S’incorpora un nou Requisit Essencial per a les obres, Utilització sostenible dels recursos naturals. 

- Les guies per a l’emissió dels DITE seran substituïts per un únic document, el Document d’Avaluació Europeu. 

- El DITE, serà reemplaçat per l’Avaluació Tècnica Europea. 

NOU REGLAMENT DE PRODUCTES DE CONSTRUCCIÓ

Novetats sobre l'Anteprojecte de la Llei de Serveis Professionals

S'aplaça l'anteprojecte de la Llei de Serveis Professionals que prepara el Ministerio de Economía y Competitividad. Es segueix avançant en la seva redacció, però queda pendent d'un estudi mes detallat la futura regulació de les atribucions professionals.

Us adjuntem dos articles que ens mostren les línies essencials de la reforma.

El Mundo

ABC

 

Publicada la Llei 8/2013 de Rehabilitació, regeneració i renovació urbanes

S'ha publicat al BOE la Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes, que podeu trobar a l'apartat de legislació i normativa de la web. Hi trobareu, també, la nota de premsa del Consell de Ministres.

Cal destacar l'obligatorietat de l'Informe de Evaluación de Edificios, el qual haurà de contenir la ITE, les condicions bàsiques d'accessibilitat, i la certificació energètica de l'edifici.

 

Guies del reglament d’Eficiència Energètica en instal·lacions de Enllumenat Exterior

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, ha publicat a la seva pàgina web les guies del reglament d’Eficiència Energètica en instal·lacions de Enllumenat Exterior, aprovades per la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediada Empresa.

GUIES

Oficina Rehabilitació

Oficina Rehabilitació.jpg

Demana cita prèvia a les nostres oficines 

Accés àrea privada

Butlletí MUSAAT

HNA-PREMAAT

HNA.jpg

Enllaços

 logocte.jpg    logoaedificat.jpg

      fundacion.jpg

logouimir.jpg   logoidemenorca.jpg

 logoidae.jpg   logocatastro.jpg  

logodireccionscollegis.jpglogoriarte.jpg 

  logoesbim.jpg    logoentornobim.jpg    

contartibiza2024.jpg

Propers esdeveniments

Apr
18

18/04/2024 4:30 pm - 6:00 pm

Agenda

loader