Col·legiar-se

Col·legiar-se

Procediment per a la col·legiació:

1. La primera sol·licitud d'ingrés en el COAATEE de Menorca ha d'anar acompanyada de:

a) El títol o credencial que l’habiliti legalment per a l'exercici professional o, si no el tingués, testimoni notarial del títol o certificat d'estudis i resguard d'haver efectuat el pagament dels drets d'expedició, sense perjudici de l'obligació de presentar-lo posteriorment al Col·legi quan el tingui en el seu poder.

b) Declaració jurada de no trobar-se inhabilitat per exercir la professió d'aparellador – arquitecte/a tècnic/a, enginyer/ra d'edificació.

c) Declarar un domicili a efectes de comunicacions i una domiciliació bancària per al pagament de les quotes i altres recursos col·legials.

d) Acreditar que compleix els requisits establerts en les normes de la Unió Europea, en les lleis i en els estatuts.

e) Els col·legiats que exerceixin per compte propi hauran de subscriure l'alta en la Previsión Mútua de Aparejadores y Arquitectos Técnicos - HNA o en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social (RETA).

f) Fotografia carnet i fotocòpia del DNI

2. Quan el sol·licitant ja figuri inscrit en un altre col·legi, n’hi haurà prou amb un certificat emès per aquest.

Autorització SEPA

Protecció de dades i declaració jurada

Instància consejo

Dades primera col·legiació

Propers esdeveniments

No hi ha esdeveniments

Agenda

loader

Material tècnic

Detector d'armadures          Càmera tèrmica

     fotodetector.jpg                      fotocamaratermica.jpg

Mesurador humitats           Mesurador fusta

fotomedidorhml713.jpg                 fotomedidorhml700.jpg

Normes AENOR

LOGO NORMAS AENOR2.png

Twitter