Inici

NOVETATS DEL DB-HE

S'ha aprovat l'actualització del Document Bàsic DB HE Estalvi d'Energia, mitjançant l'Ordre FOM/1635/2013, de 10 de setembre, en la qual s'estableix les especificacions relatives a l'aplicació dels requisits mínims d'eficiència energètica dels edificis, per la qual s'actualitza el citat Document Bàsic. 

Amb aquesta Ordre s'avança en els objectius de consum d'edificis gairebé nul en el 2020, per a això serà necessari que abans s'estableixi una definició d'àmbit nacional del concepte "edifici de consum d'energia gairebé nul" determinant-se el corresponent nivell d'eficiència energètica així com el percentatge de l'energia requerida que haurà d'estar coberta per energia procedent de fonts renovables. 
Els canvis incorporats, són de tal calat, que suposen no solament una modificació de l'antic, sinó la seva substitució gairebé completa. Tant és així que s'ha afegit una nova exigència o DB passant de 5 a 6 exigències, el nou DB és l'HE-0 i tracta la Limitació del Consum Energètic. 

Documento divulgativo DBHE

CONCURS FOTOGRAFIA


Ja tenim la fotografia guanyadora del concurs de fotografia Llibre de Preus de la Construcció 2014:

"LLUMS I OMBRES" de na Assumpta Vinent 

 

 

 

RD 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social

El Reial Decret 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, en el seu capítol V “derecho a la vida independiente”, afectarà directament a la nostra professió, ja que introduirà, de forma gradual, les mesures pertinents per assegurar l'accessibilitat universal en els serveis e instal·lacions, i es regularan les condicions bàsiques d'accessibilitat en espais públics urbanitzats, infraestructures i edificació, entre altres.


Article 22 “accesibilidad
Article 25 “Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el ámbito de los espacios públicos urbanizados y edificación”.
Article 26 “Normativa técnica de edificación”.
Article 33. “Concepto de rehabilitación de la vivienda”.

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12632

LA CAPACITACIÓ PER SUBSCRIURE L'INFORME D'AVALUACIÓ D'EDIFICIS (IEE) REGULAT PER LA LLEI 8/2013, DE REHABILITACIÓ, REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANES (LRRR)”

El IEE que regula la LRRR, s'exigeix exclusivament als edificis de tipologia residencial d'habitatge col·lectiu, els quals, a causa d'aquest ús queden enquadrats dins de l'apartat 1, lletra a), de l'article 2 de la LLOI, que literalment al·ludeix a l'ús “Administratiu, sanitari, religiós, residencial en totes les seves formes, docent i cultural”, i els tècnics competents de la qual per a la redacció de projectes o adreça d'obres i adreça d'execució d'obres d'edificació, són els arquitectes i arquitectes tècnics.

INFORMES DE EVALUACION DE EDIFICIOS TECNICOS COMPETENTES

Reial Decret 842/2013

Reial Decret 842/2013 d’obligat compliment a partir de dia 26 de novembre, per el que s'aprova la classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i resistència enfront del foc, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, per la qual la comissió Europea va fixar un marc comú de classificació de les propietats de reacció i ressistència al foc dels productes de construcció i dels elements constructius.

RD 842/2013

Propers esdeveniments

Apr
25

25/04/2019 3:30 pm - 7:30 pm

Agenda

loader

Material tècnic

Detector d'armadures          Càmera tèrmica

     fotodetector.jpg                      fotocamaratermica.jpg

Mesurador humitats           Mesurador fusta

fotomedidorhml713.jpg                 fotomedidorhml700.jpg

Normes AENOR

fotoaenornormas.jpg

Twitter